Kor. ime:
Lozinka:
Zapamti prijavu
 Statut 
 

 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Planinarskog društva „Krndija“ Našice na svojoj sjednici održanoj 16. svibnja 2015. donosi

  

STATUT

Planinarskog društva „Krndija“ Našice

    

 1. OSNOVNE ODREDBE

  

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje djelovanja Planinarskog društva „Krndija“ Našice (u daljnjem tekstu: Društvo) sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva, međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

 

Članak 2. 

            Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu sukladno Zakonu o udrugama.

           Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1 ovog članka.

           Društvo je kao planinarska udruga građana dragovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga planinara, ljubitelja planina i prirode te povijesnih znamenitosti u planinama.

           Društvo svojim radom i djelovanjima među članovima njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju, potiče ljubav prema čuvanju ljepota prirode, prema čovjeku i svojoj domovini Republici Hrvatskoj.

          Društvo svoju djelatnost ostvaruje za područje grada Našica. 

 

 1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

 

Članak 3. 

            Naziv Društva je Planinarsko društvo „Krndija“ Našice.

            Skraćeni naziv Društva je PD „Krndija“.

            Sjedište Društva je u Našicama .

            Odluku o adresi Društva donosi predsjednik ili izvršni odbor. 

 

Članak 4. 

            Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske pri Uredu državne uprave Osječko- baranjske županije u Našicama. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge  te organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima  pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

 

Članak 5. 

            Društvo ima pečat.

            Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: Planinarsko društvo „Krndija“ Našice.

            Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika promjera 20 mm.

             Društvo ima svoj znak koji je plavo-zelene boje sa velikim slovom K bijele boje u sredini. Iznad slova K u plavoj boji neba je natpis Planinarsko društvo “Krndija”. Okomito s lijeve strane je godina osnutka Društva 1962. U zelenim obrisima planine Krndije ispod slova K je natpis Našice.

             Društvo ima svoju zastavu: na plavoj površini otisnut je znak Društva. 

 

 1. ZASTUPANJE 

Članak 6. 

            Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupa Predsjednik Društva te je ovlašteni potpisnik u ime i za račun Društva.           

 

IV. CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI   DRUŠTVA

 

Članak 7. 

           Ciljevi Društva su:

 • poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti,
 • osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.

 

            Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.    

 

Članak 8. 

            Djelatnosti Društva su:

 • organiziranje planinarskih izleta za članstvo, tura, pohoda, susreta,  ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,
 • obilježavanje, čuvanja i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,
 • gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,
 • populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
 • organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,
 • propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
 • suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
 • suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature. 

 

 1. JAVNOST RADA 

Članak 9. 

 Rad Društva je javan.

 Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
 • putem medija,
 • otvorenim sjednicama svih tijela Društva kojima mogu nazočiti svi članovi s tim da pravo glasa imaju samo članovi tih tijela, odnosno poslovno sposobni članovi Društva.      

  

 1. ČLANSTVO U DRUŠTVU 

Članak 10.           

             Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.

            Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasno

            Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.

            Visinu članarine određuje Izvršni odbor.           

 

Članak 11. 

             Popis članova vodi Tajnik Društva.

             Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način, a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, adresi stanovanja, statusu (učenik,student, zaposlen, nezaposlen, umirovljenik), datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu, telefonu te elektroničkoj pošti.

             Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 12. 

            Skupština Društva može pojedince koji imaju posebne zasluge za razvoj planinarstva na području grada Našica i šire uz njihov pristanak izabrati za počasne članove društva.

 

Članak 13. 

              Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo :

 • aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva,
 • koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva,
 • birati i biti biran u tijela Društva ako ima poslovnu sposobnost.

 Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva. 

 

Članak 14. 

             Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:

 • baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
 • sudjelovati u donošenju odluka,
 • redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti,
 • pridržavati se Statuta Društva i HPS-a, te općih i drugih akata Društva i HPS-a,
 •  propagirati planinarstvo u svrhu i ciljevima kako je određeno Statutom Društva i HPS-a,
 • čuvati ugled Društva i štititi njegove interese,
 • za vrijeme planinarskih aktivnosti i izvršavanja programa Društva ponašati se u skladu s pravilima planinarske etike, pravila o zaštiti flore na području na kojima se kreće, te se zalagati protiv zagađivanja prirode
 •  zalagati se  za razvoj planinarstva, provoditi mjere iz planinarskih programa te da osobito djeluje na svom planinarskom i športskom usavršavanju i prenosi svoje znanje na druge članove Društva, a posebno na mlade. 

 

Članak 15. 

            Članstvo u Društvu prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine),
 • isključenjem.

            Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

            Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Izvršni odbor na prijedlog Suda časti.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva.

            Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.

            Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima. 

 

 1. TIJELA DRUŠTVA 

Članak 16. 

            Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Predsjednik
 • Tajnik

  

Skupština

 

Članak 17. 

            Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva. 

 

Članak 18. 

            Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije (2) godine.

Izvanredna skupština održava se po potrebi.

            Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu.

            Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.

            Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

            Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji uz predloženi dnevni red te mjesto i dan održavanja sjednice.

            U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva jedna trećina (1/ 3) članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

  

Članak 19. 

            Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, sjednici predsjedava dopredsjednik Društva, a ako je i on odsutan, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.

            O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik  koji potpisuje zapisničar (ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala).

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

 

Članak 20. 

            Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

           Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, tada ista može nakon 30 minuta čekanja početi s radom i donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje jedna četvrtina (1/4) članova Skupštine.

      Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije (tajno) kao u slučaju ako za pojedino tijelo Društva postoji više kandidata od broja članova toga tijela.

            Rad sjednice Skupštine je javan.

 

Članak 21. 

            Skupština Društva:

 • utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
 • usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
 • bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje,
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
 • bira i razrješuje Izvršni odbor,
 • bira i razrješuje Nadzorni odbor,
 • bira i razrješuje Sud časti,
 • bira i razrješuje voditelja sekcije,
 • po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
 • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,           
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.                               

 

                                               Članak 22. 

             U Društvu djeluje u smislu članka 21 stavka 10  Sekcija  sv. Bernarda. Sekcija nema svojstvo pravne osobe, a svoje financijsko poslovanje ostvaruje preko žiro računa društva. Na čelu Sekcije nalazi se voditelj kojega imenuje Skupština na prijedlog članova Sekcije. Sekcija je obvezna na početku tekuće godine dostaviti plan rada Izvršnom odboru, a po završetku godine izvješće o svom radu. 

 

Članak 23. 

            Izvršni odbor 

            Izvršni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.

            Izvršni odbor Društva sastoji se od sedam (7) članova: predsjednika, dopredsjednika, tajnika, rizničara, voditelja Sekcije sv. Bernarda i još dva (2) člana.

           Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

           Radi lakšeg obavljanja poslova Izvršni odbor može birati Povjerenstva koja mu pomažu u realizaciji Programa rada i to:

 • Povjerenstvo za gospodarenjem imovinom,
 • Povjerenstvo za planinarske putove i objekte,
 • Povjerenstvo za članstvo,
 • Povjerenstvo za povijest i promidžbu društva,
 • Povjerenstvo za društvene izlete.

 

           Izvršni odbor donosi odluku o broju članova povjerenstava, a voditelja povjerenstva biraju članovi povjerenstva između sebe.    

 

Članak 24. 

             Izvršni odbor dužan je započeti s radom najkasnije 8 dana od dana izbora.

             Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik Društva određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na uobičajeni način. Odluke takve sjednice Izvršnog odbora moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Izvršnog odbora.

            Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.

            U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik.

            Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i to većinom glasova nazočnih članova.

           Sjednicama Izvršnog odbora mogu biti nazočni i oni koji nisu članovi Izvršnog odbora te sudjelovati u radu, ali bez prava glasa.

           O radu sjednice Izvršnog odbora vodi se zapisnik. 

 

Članak 25. 

            Izvršni odbor Društva:

 • ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,
 • priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju,
 • donosi odluku o sazivanju Skupštine
 • provodi odluke Skupštine,
 • upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
 •  utvrđuje i podnosi Skupštini prijedlog Statuta i drugih normativnih akata te izmjene i dopune istih,
 • priprema i razmatra razmatra druge materijale za sjednice Skupštine, 
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu komisija koje mu pomažu u radu
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,
 • surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
 • donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova,
 • na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju članova iz Društva i
 • obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva. 

           

           Nadzorni odbor

                                                                            Članak 26.                       

             Nadzorni odbor čine predsjednik i dva (2) člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Izvršnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

            Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva izvijestit će o tome Izvršni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao te pozvati Izvršni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.

            Ukoliko Izvršni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

  

            Sud časti

    

Članak 27. 

             Sud časti sastoji se od predsjednika i dva (2) člana s mandatom od dvije (2) godine i mogućnošću ponovnog izbora.

            Sud časti pokreće i provodi postupke te donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju pravila planinarske etike članova Društva na temelju prijave člana Društva i po službenoj dužnosti.

             Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova i to u roku ne duljem od 10 dana od primitka prijave.

          Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:

 • za lake prekršaje: opomenu ili ukor,
 • za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine,
 • za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.

          Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Izvršni odbor.

          Protiv odluke Suda časti član ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke.
          Odluka Skupštine je konačna.

            

            Predsjednik 

Članak 28. 

            Predsjednik Društva:

 

 • zastupa Društvo,
 • skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,                       
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora i
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva.

 

            Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije(2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

           U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje dvije (2)godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

            Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
 • ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
 • ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvu ili njegovu ugledu.

            Odluku o razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 

            Tajnik          

Članak 29. 

            Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
 • vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva,
 • skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva,
 • vodi zapisnike i pismohranu Društva,
 • vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
 • skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva i
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Izvršnog odbora.

 

             Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

             Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:.

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

  

            Rizničar          

Članak 30. 

            Rizničar Društva:

 • prikuplja godišnju članarinu,
 • vodi izmjene stanja dnevne blagajne,
 • priprema podatke Izvršnom odboru za financijsko izvješće,
 • vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa,
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa te stanja računa Društva i

u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva.

             Rizničara bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

             Rizničar može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu. 

 

Članak 31.           

            Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Izvršnog odbora može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke). 

 

 1. LIKVIDATOR 

Članak 32. 

            Likvidator je fizička osoba koju imenuje i opoziva Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

            Likvidator ne mora biti član Društva.

            Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga. 

 

 1. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA 

Članak 33.           

             Društvo prestaje djelovati:

 • odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

            U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine. 

 

 1. IMOVINA DRUŠTVA 

Članak 34. 

            Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva kao i drugih imovinskih prava.

          Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom. 

 

Članak 35..

             Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.

             Financijski plan provodi Izvršni odbor. 

 

Članak 36. 

            U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Hrvatskom planinarskom savezu (HPS-u). 

 

 1. NAGRADE I PRIZNANJA 

Članak 37. 

            Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Izvršnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Društva.

            Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.

            Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi se Izvršnom odboru u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.           

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 38. 

            Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

            Tumačenje drugih akata Društva daje Izvršni odborili Predsjednik Društva.

 

Članak 39.

              Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

              Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

 

U Našicama, 15. lipnja 2015.                                               

 

                                                                   Predsjednik Planinarskog Društva „Krndija“ Našice

                                                                                                   Branko Grubač                                       

     
Vidjelo(4260) objavio: admin 
  Objavi na Facebooku
    
 
 Fotografije zadnje

Planinarski izlet na Krndiju sa 

Planinarski izlet na Krndiju sa 

Planinarski izlet na Krndiju sa 

Planinarski izlet na Krndiju sa 

Planinarski izlet na Krndiju sa 
 SASTANCI 

Sastanci se održavaju svakog četvrtka u 20 sati u Dorinom paviljonu u parku.

Dobro došli !

 
 Galerije zadnje 
Planinarski izlet na Krndiju sa Stipom Božićem - Video i foto (14)
Dan slavonskih planinara, (4)
Našički planinari ponovno na Triglavu (2864 mnv) (15)
Našički planinari na Velebitu (10)
Matasić i Tržić ispenjali Signalkuppe (4.554 mnv) (9)